Έννοιες - Ορισμοί

ΑΣΘΕΝΕΙΑ | Κάθε μεταβολή της φυσιολογικής λειτουργίας του οργανισμού του Ασφαλιζόμενου, που δεν οφείλεται σε ατύχημα και προέρχεται από παθολογικά αίτια.

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ | Το πρόσωπο, προς όφελος του οποίου, παρέχεται η ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο. Με τον όρο «Ασφαλιζόμενος» υποδηλώνονται και τυχόν προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς του, όταν αυτά έχουν συμπεριληφθεί στην ασφάλιση και η κάλυψή τους αναφέρεται ρητά στο Ασφαλιστήριο.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ | Το έγγραφο που ορίζει, περιγράφει και κατοχυρώνει την Ασφαλιστική Σύμβαση και περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα στοιχεία του Ασφαλιζόμενου ή/και Λήπτη της Ασφάλισης, τη διάρκεια και την περιγραφή της παρεχόμενης ασφαλιστικής κάλυψης, τα ασφαλιζόμενα ποσά, τη συμμετοχή του Ασφαλιζόμενου στις αποζημιωτέες δαπάνες (με τη μορφή του εκπιπτόμενου ποσού ή/και της συνασφάλισης), τις εξαιρέσεις, το κόστος της ασφάλισης, τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους, και οποιαδήποτε ειδική συμφωνία ισχύει στην Ασφαλιστική Σύμβαση.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | Το περιστατικό εκείνο (ασφαλιζόμενος κίνδυνος) από την επέλευση του οποίου έχει συμφωνηθεί να εξαρτάται η υποχρέωση της Εταιρίας για καταβολή αποζημίωσης. 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ | Το συνεχές χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών μεταξύ δύο επετείων του Ασφαλιστηρίου, αρχίζοντας από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Ασφαλιστικής Σύμβασης. 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ | Το χρηματικό ποσό, από την εμπρόθεσμη καταβολή του οποίου εξαρτάται η ισχύς του Ασφαλιστηρίου.

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ | Το ανώτατο ποσό αποζημίωσης μέχρι το οποίο έχει συμφωνηθεί η παροχή της ασφαλιστικής κάλυψης.
 

ΑΤΥΧΗΜΑ | Κάθε τυχαίο γεγονός, οφειλόμενο σε αιτία εξωτερική, βίαιη, αιφνίδια και ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλιζόμενου και προκαλεί σ’ αυτόν, ως αποκλειστική και μόνη ενεργή αιτία, σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας που χρήζει ιατρικής αποκατάστασης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ | Οι όροι που καθορίζουν το πλαίσιο της ασφάλισης και όπου μπορείτε να δείτε, μεταξύ άλλων, πώς καταρτίζεται και ακυρώνεται η Ασφαλιστική Σύμβαση, ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Λήπτη της Ασφάλισης και του Ασφαλιζόμενου, πώς καθορίζονται και αναπροσαρμόζονται τα ασφάλιστρα, τις γενικές εξαιρέσεις και διάφορες χρήσιμες νομικές διατάξεις. Οι Γενικοί Όροι αφορούν στο σύνολο της ασφαλιστικής σύμβασης.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ | Οι όροι που εξειδικεύουν κάθε συγκεκριμένη κάλυψη στην οποία αναφέρονται και μπορεί ακόμα και να τροποποιούν τους Γενικούς Όρους.


ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ (ΑΠΑΛΛΑΓΗ / ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ) | Το χρηματικό ποσό που αφαιρείται από την αποζημιωτέα δαπάνη και επιβαρύνει τον Ασφαλιζόμενο, πέραν οποιασδήποτε άλλης συμμετοχής του που μπορεί να προβλέπεται στο Ασφαλιστήριο.

ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ | Είναι η αιφνίδια διατάραξη της υγείας του Ασφαλιζόμενου, με οξέα συμπτώματα και ανάγκη άμεσης ιατρικής βοήθειας προς αποτροπή απειλούμενου σοβαρού κινδύνου της υγείας και της ζωής του.

ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ | Ορίζονται αναλόγως των κλινών: Γ ́ Θέση, για τρίκλινο δωμάτιο ή άλλο δωμάτιο που ο Ασφαλιζόμενος μοιράζεται με δύο άλλους ασθενείς και χρεώνεται ως τρίκλινο. Β ́ Θέση, για δίκλινο δωμάτιο ή άλλο δωμάτιο που ο Ασφαλιζόμενος μοιράζεται με έναν ακόμη ασθενή και χρεώνεται ως δίκλινο. Α ́ Θέση, για μονόκλινο δωμάτιο ή άλλο δωμάτιο για αποκλειστική χρήση από τον Ασφαλιζόμενου που χρεώνεται ως μονόκλινο. Θέση Πολυτελείας για δωμάτιο με μία κλίνη και ιδιαίτερες ανέσεις (η αμέσως ανώτερη κατηγορία από την Α’ Θέση).

ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνάπτει την ασφάλιση και έχει την υποχρέωση να εξοφλεί το ασφάλιστρο.

ΝΟΣΗΛΕΙΑ | Η εισαγωγή και παραμονή του Ασφαλιζόμενου για μια (1) τουλάχιστον διανυκτέρευση στο νοσοκομείο, προκειμένου να του παρασχεθούν οι ιατρικώς επιβεβλημένες νοσηλευτικές, θεραπευτικές και επεμβατικές υπηρεσίες. Η παραμονή σε νοσοκομείο για προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις δεν θεωρείται νοσηλεία. Διαδοχικές νοσηλείες για την ίδια ή συναφή αιτία που απέχουν μεταξύ τους λιγότερο από ενενήντα (90) ημέρες, θεωρούνται ως μία νοσηλεία.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | Κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα ή κλινική που λειτουργεί νόμιμα για την περίθαλψη και θεραπεία ασθενών και τραυματιών, παρέχει περίθαλψη κατά τη διάρκεια όλου του εικοσιτετραώρου και διαθέτει πλήρη νοσοκομειακό εξοπλισμό και μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Δεν θεωρούνται «νοσοκομεία» τα ιδρύματα αποκατάστασης, επανένταξης για αλκοολικούς ή τοξικομανείς, τα αναπαυτήρια, τα αναρρωτήρια, τα φυσιοθεραπευτήρια, οι οίκοι ευγηρίας, οι νευρολογικές και ψυχιατρικές κλινικές, καθώς και κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα ή χώρος στον οποίο ασκείται «εναλλακτική ιατρική» (π.χ. βελονισμός, ομοιοπαθητική κ.λπ.)

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ | Το έγγραφο που εκδίδει η Εταιρία με σκοπό να συμπεριλάβει τυχόν αλλαγές σε Ασφαλιστήριο που ήδη ισχύει.
 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ | Ο/Η σύζυγος του Ασφαλιζόμενου, καθώς και τα άγαμα παιδιά του μέχρι την ηλικία των είκοσι (20) ετών, εκτός αν σπουδάζουν, οπότε η κάλυψή τους παρατείνεται μέχρι τη λήξη των σπουδών τους αλλά πάντως, όχι πέραν της ηλικίας των εικοσιπέντε (25) ετών.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | Το ειδικό έντυπο της Εταιρίας στο οποίο ο Λήπτης της Ασφάλισης συμπληρώνει όλα τα απαιτούμενα για την ασφάλιση στοιχεία ή πληροφορίες, καθώς επίσης και τον επιθυμητό τρόπο ασφάλισης. Το έντυπο αυτό αποτελεί τη βάση έκδοσης του Ασφαλιστηρίου. Στην Πρόταση Ασφάλισης περιλαμβάνονται και τυχόν άλλα έγγραφα (επιστολές, ιατρικές γνωματεύσεις κ.λπ.) που παρέχουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις.

ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | Είναι το νοσοκομείο που παρέχει τις υπηρεσίες του βάσει ειδικής συμφωνίας με την Εταιρία ή με τη διαμεσολάβηση εταιρίας παροχής υπηρεσιών υγείας με την οποία η Εταιρία έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας. Σε περίπτωση νοσηλείας σε συμβεβλημένο νοσοκομείο, το ποσό των καλυπτόμενων δαπανών καταβάλλεται απευθείας από την Εταιρία στο νοσοκομείο. Τα συμβεβλημένα νοσοκομεία κατά την ημερομηνία σύναψης της ασφάλισης αναφέρονται σε κατάσταση που επισυνάπτεται στο Ασφαλιστήριο. Η Εταιρία δικαιούται να τροποποιεί αυτή την κατάσταση με την προσθήκη νέων νοσοκομείων και την αφαίρεση άλλων, ενημερώνοντας σχετικά τον Λήπτη της Ασφάλισης. 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | Το Διαγνωστικό Κέντρο που παρέχει τις υπηρεσίες του με απευθείας συμφωνία με την Εταιρία ή με τη διαμεσολάβηση εξειδικευμένης εταιρίας παροχής υπηρεσιών υγείας με την οποία η Εταιρία έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ | Ο γιατρός που παρέχει τις υπηρεσίες του με απευθείας συμφωνία με την Εταιρία ή με τη διαμεσολάβηση εξειδικευμένης εταιρίας παροχής υπηρεσιών υγείας με την οποία η Εταιρία έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας.
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ – ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ | Είναι ο φυσικοθεραπευτής - φυσικοθεραπευτήριο που παρέχει τις υπηρεσίες του με απευθείας συμφωνία με την Εταιρία ή με τη διαμεσολάβηση εξειδικευμένης εταιρίας παροχής υπηρεσιών υγείας με την οποία η Εταιρία έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ | Είναι ο οδοντίατρος - οδοντιατρείο που παρέχει τις υπηρεσίες του με απευθείας συμφωνία με την Εταιρία ή με τη διαμεσολάβηση εξειδικευμένης εταιρίας παροχής υπηρεσιών υγείας με την οποία η Εταιρία έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας. 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ | Είναι οφθαλμίατρος - οφθαλμιατρείο που παρέχει τις υπηρεσίες του με απευθείας συμφωνία με την Εταιρία ή με τη διαμεσολάβηση εξειδικευμένης εταιρίας παροχής υπηρεσιών υγείας με την οποία η Εταιρία έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας. 

ΣΥΝΑΣΦΑΛΙΣΗ | Το ποσοστό συμμετοχής του Ασφαλιζόμενου σε κάθε ζημιά, όπως ορίζεται στο Ασφαλιστήριο.

Add Feedback