Εγγυητικές επιστολές

Οι εταιρίες του εξωτερικού , δεν έχουν συνήθως συμβάσεις ειδικές με τα ιδιωτικά νοσοκομεία , αλλά αυτό δεν τους εμποδίζει , εφόσον αυτό προβλέπεται από την διαδικασία τους , να πληρώνουν τους λογαριασμούς των πελατών τους , απευθείας στο νοσοκομείο και όχι απολογιστικά , στέλνοντάς του εγγυητική επιστολή.

Μία εγγυητική επιστολή είναι ένα έγγραφο που εκδίδεται από ένα χρηματοοικονομικό οργανισμό και ενεργεί ως εγγύηση τήρησης, από τον εντολέα (αυτόν για τον οποίο παρέχεται η εγγύηση), υποχρεώσεων οικονομικού ή άλλου περιεχομένου σε έναν δικαιούχο και οι οποίες απορρέουν από διατάξεις νόμου ή από νόμιμες συναλλαγές. Μπορεί να είναι καθορισμένης ή αορίστου διάρκειας. Δημιουργείται λοιπόν μια τριμερής σχέση, με εμπλεκόμενα μέρη τον εγγυητή, τον εντολέα και το δικαιούχο.

Οι εγγυητικές επιστολές είναι στην ουσία συμβάσεις  με τις οποίες ο χρηματοοικονομικός οργανισμός αναλαμβάνει την υποχρέωση προς το δικαιούχο, ότι στην περίπτωση που ο οφειλέτης δεν εκπληρώσει την υποχρέωσή του, θα την εκπληρώσει ο εγγυητής και θα την εκπληρώσει για το ορισμένο ποσό που αναγράφεται, πάντα επακριβώς, στο σώμα της εγγυητικής επιστολής.

Add Feedback